Ett händelserikt år.

2021 var ett händelserikt år, trots en fortgående pandemi. Transaktionsmarknaden har varit mer aktiv än någonsin och fastigheter till ett värde av 400 mdkr har bytt ägare på den svenska marknaden. Atrium Ljungberg har sålt kontorsbeståndet i Ärvinge för drygt 800 mkr och även tecknat avtal om att förvärva Palmfelt Center i Slakthusområdet. Vi har också utökat vårt bestånd i Göteborg där vi tecknat avtal om förvärv av M1:an och Centralstationen på Lindholmen.

Pandemin påverkade uthyrningsarbetet under den första delen av året men vi avslutade starkt. Vi har haft stort fokus på uthyrning, ett fokus som genomsyrat hela bolaget. Detta har genererat avslut på nyuthyrningar till ett hyresvärde om nästan 250 mkr. Då vi även haft en del uppsägningar, och även själva sagt upp hyresgäster för kommande projekt, hamnar nettouthyrningen på 40 mkr, ett resultat jag är nöjd med.

På uthyrningsmarknaden upplevde vi ett mycket intensivt och positivt avslut för året. Visningstakten var hög och detta talar för många fina affärer även under 2022. Några affärer värda att nämna är 3 800 kvm till Polestar på Lindholmen, 1 200 kvm till Gullers Group i Katarinahuset i Slussen och 1 046 kvm till Immedica Pharma i Life City i Hagastaden. Marknadshyrorna har varit motståndskraftiga under pandemin och i det fjärde kvartalet visade våra förhandlade kontorskontrakt en hyresökning om 23 % och handelskontrakten en hyresökning om 10 %. Den starka fastighetsmarknaden avspeglas även i vårt eget resultat med en värdeförändring för året om tre mdkr eller 6,4 %.

Bostadsrättspriserna har fortsatt att stiga, framför allt i Stockholmsområdet. Den goda efterfrågan visar sig även i våra bostadsrättsprojekt som har god framdrift. Även om Riksbanken håller fast vid en prognostiserad nollränta under de kommande två åren håller bankerna inte med. Givet inflationen och den geopolitiska osäkerheten i vår omvärld prisar räntemarknaden in snabbare höjningar och i början på nya året uppgick 3 månaders Stibor till nära 0 % men prissätts stiga till 0,35 % inom 12 månader.

Nya hållbarhetsmål 2022–2030

En av de viktigaste strategiska händelserna är att vi antagit nya, ambitiösa hållbarhetsmål som sträcker sig till år 2030. De nya målen kan delas in i fyra fokusområden; klimat, leverantörer, hållbara medarbetare och socialt hållbara platser.

Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030, och det första steget är att halvera vår klimatpåverkan i våra byggprojekt. Det är ett utmanande mål men det måste gå! Det kommer att krävas stort fokus, engagemang, flera nya ­samarbeten och en stor portion innovation för att lyckas. Jag är ödmjuk inför utmaningen och samtidigt mer än redo att anta uppgiften. Glädjande nog finns ett stort engagemang för frågan bland våra medarbetare.

Social hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Och konstigt vore väl annars när man har en vision som säger att ”alla vill leva i vår stad”. Många talar om social hållbarhet men det är tydligt att begreppet har skiftande innebörd. För vår del handlar det om att skapa platser där människor kan och vill leva och verka under många år. Trygga platser där man tar hand om människa och miljö. För oss är det viktigt att kunna mäta, varför vi har tagit fram ett eget index som vi kallar ”Vår stad-indexet”. Det är ett verktyg för att kunna mäta social hållbarhet på våra platser och att våra insatser bidrar till att nå hållbarhetsmålen. Vår förhoppning är att vårt nya index ska kunna användas av fler i branschen.

Framtidens arbetsplats

Under pandemin har det tagits fram en mängd undersökningar kring framtidens arbetsliv. De flesta har endast haft ett medarbetarperspektiv varför vi valde vi att göra en egen insiktsstudie. Där har vi, förutom att intervjua 1 000 medarbetare i olika branscher runt om i Sverige även intervjuat 200 företagsledare och experter.

Kontorets utformning har gått från cellkontor via öppna kontorslandskap till aktivitetsbaserat. Och nu kommer det relationsbaserade kontoret. Våra framtida kunder kommer självklart vilja ha lokaler som stödjer just deras verksamhet men sammanhanget blir allt viktigare. Vem har man som granne? Vilka andra varumärken vill man associeras med? Vilket utbud och service finns i området? Området behöver ha rätt känsla – något som är oerhört viktigt för att kunna attrahera de unga talangerna. Vi inom Atrium Ljungberg utvecklar hela stadsdelar med ett blandat innehåll av såväl kontor som bostäder, handel, kultur, service, vård och utbildning. Vår studie bekräftar verkligen att vi som bolag och vad vi har att erbjuda ligger helt rätt strategiskt. Har du inte läst insiktsstudien – ladda ner den på en gång!

Framdrift i projekten

Bostäder är en stor del av vår framtida projektportfölj. Under året som gått har vi haft hög aktivitet och till och med tidigarelagt säljstarten av vårt tredje kvarter på Nobelberget i Sickla, som omfattar 93 lägenheter. Kvarter 1 färdigställdes 2020 och det andra kvarteret som är inflyttningsklart till sommaren är helt slutsålt. Totalt planerar vi för cirka 500 bostäder i området, kombinerat med förskola, kontor, park och flera restauranger och caféer. Det är väldigt roligt att se hur området bit för bit börjar komma på plats och att intresset för Nobelberget är så stort.

Det är också full fart i vårt första bostadsrättsprojekt i Uppsala, Parkhusen kvarter 2. Projektet säljstartades i somras och vid årsskiftet var mer än hälften av den första etappen, som omfattar 59 lägenheter, bokade.

Under året som gått har vi färdigställt Hotell Tapetfabriken i Sickla och de första hyresgästerna har flyttat in i Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Hagastaden. Det är en fantastisk känsla att komma in i Life City och se det magnifika slutresultatet. Under året har vi investerat 2,3 mdkr i våra egna utvecklingsprojekt och vi har levererat en projektvinst om 974 mkr.

Sickla

Detaljplanen för Sickla Stationshus vann laga kraft i december vilket möjliggör ett kontorshus med 23 våningar som även kommer att innehålla restaurang, konferensutrymmen, ett flertal gröna terrasser samt butiker och service i gatuplan. Stationshuset är beläget vid den kommande tunnelbanan, i direkt anslutning till Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Sickla Stationshus blir ett nytt landmärke i Stockholm med svindlande utsikt över hela staden.

Sickla galleria har byggts om och till under flera år och blev färdig i november 2021 då flera nya butikskoncept öppnade. Under hösten lanserade vi också en stor nyhet, nämligen att Ikea öppnar planeringsstudio i Sickla.

Slakthusområdet

Vi har full fart framåt i Slakthusområdet. Vår vision är att skapa en riktigt stark destination för mat, kultur och upplevelser och att området ska spegla innovationskraften i Sverige. Under året har vi systematiskt avtalat med nya hyresgäster som var och en stödjer platsens vision. I takt med att allt fler kreativa näringar, krögare, event- och konsertlokaler söker sig till Slakthusområdet har vi nu påbörjat storsatsningen på Hus 26, en del av de gamla Slakthushallarna. Hus 26 kommer att innehålla noga utvalda restauranger och barer och andra nischade koncept. Den första hyresgästen som fick stor uppmärksamhet är den superheta kockduon Adam/Albin. Det känns fantastiskt att följa alla nya etableringar och jag ser verkligen fram emot öppningen hösten 2022.

Hagastaden och Slussen

Hagastaden är en annan av våra platser som sjuder av aktivitet. Vi har funnits på platsen i mer än 25 år och tar aktiv del i utvecklingen av stadsdelen. Förutom vårt projekt Life City har vi flera markanvisningar, bland annat i Östra Hagastaden, strax intill Brunnsviken. Där planerar vi för en kontorsbyggnad om cirka 24 000 kvm som får fantastisk utsikt över vattnet. Vi har även planer för ytterligare kontor och bostäder i kvarteren som kallas Cambridge, Stanford och Pisa. Utvecklingsprojekten i Hagastaden motsvarar en framtida investering om cirka sju mdkr under tio år.

Ombyggnadsarbetet i Katarinahuset i Slussen fortsätter som planerat och bygglov har erhållits för ett nytt utformningsförslag för påbyggnaden på taket. Vi har många visningar i huset där hyresgäster gärna vill ha Stockholms bästa utsikt, i stadens nya affärsmässiga hjärta.

Värdeskapande i projekten

Vi har idag en projektportfölj med en kvarstående ­investering i beslutade projekt om 2,7 mdkr och möjliga projekt om 35 mdkr. Givet dagens hyresnivåer, bedömda investeringskostnader och avkastningskrav kommer vi att fördubbla fastighetsvärdet och driftnettot till 2030. Det är vad jag kallar värdeskapande! Det viktigaste fokuset vi har framåt är uthyrningen. Den är avgörande för att vi ska kunna förverkliga denna fantastiska projektportfölj. Men jag känner stor tillförsikt. De områden där vi verkar är attraktiva och projektportföljen ska i huvudsak exekveras på platser i Stockholmsområdet där en tunnelbana finns eller är planerad för. Det är på dessa ställen staden har en naturlig tillväxt.

Resultat

Vi levererar ett resultat före värdeförändringar om 1 249 mkr och ett resultat efter skatt om 3 757 mkr och styrelsen har föreslagit en höjd utdelning om 5,20 kr/aktie till aktieägarna.Starten på 2022 ser bra ut och jag är glad över att vår nya cfo Ulrika Danielsson är ombord. Nu har de flesta pandemi­restriktioner lyfts bort vilket innebär att vi äntligen kan börja träffas på riktigt igen. Vi människor är oslagbara då vi ­samverkar och det är i det fysiska mötet det uppstår magiska saker.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla kunder, sam­arbetspartners och medarbetare för ett händelserikt 2021!

Annica Ånäs,
verkställande direktör

Vi utvecklar
framtidens

    hållbara
    stad.

Arrow up
Projekt Nya Slussen som pågår till 2025 ger människan mer plats och omvandlar Slussen från trafikplats till mötesplats.
Mälarterrassen

Välkommen
   till
   15
   minuters
staden.

Arrow up
Mälarterassen Stockholm

      Hållbar stadsutveckling med fokus blandad stad.

01.

Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Tillsammans med kommuner, våra ­kunder och de som bor i staden bygger vi ­levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning. 

Ett händelserikt år.

2021 var ett händelserikt år, trots en fortgående pandemi. Transaktionsmarknaden har varit mer aktiv än någonsin och fastigheter till ett värde av 400 mdkr har bytt ägare på den svenska marknaden. Atrium Ljungberg har sålt kontorsbeståndet i Ärvinge för drygt 800 mkr och även tecknat avtal om att förvärva Palmfelt Center i Slakthusområdet. Vi har också utökat vårt bestånd i Göteborg där vi tecknat avtal om förvärv av M1:an och Centralstationen på Lindholmen.

Annica Ånäs, verkställande direktör
Play-knapp

2021 i siffror.

Belåningsgrad

Låg finansiell risk.

39
,
9
 %

Driftöverskott

Ökning med 1,8 % i jämförbart bestånd exkl. coronarabatter under 2021.

1
 
560
 mkr

Resultat före värdeförändringar

Ökning med 14 % kr/aktie under 2021.

1
 
249
 mkr

Investeringar i möjliga projekt

Med en fantastisk projektportfölj skapar vi långsiktig tillväxt i bolaget.

36
 mdkr

Händelser under 2021.

Sickla Stationshus

Byggstarter under året

I december vann detaljplanen för Sickla Stationshus laga kraft. Huset, som omfattar 23 000 kvm BTA kommer att innehålla kontor och kommersiella lokaler och en av två nya tunnelbaneuppgångar i Sickla. Vi har även påbörjat ombyggnationen av Slakthushallarna i Slakthusområdet med en total investeringsvolym om 160 mkr i fas 1.

Färdigställda projekt

Sickla Galleria etapp IV färdigställdes i november. Totalt omfattar utbyggnaden knappt 5 000 kvm och bland andra öppnade XXL en 3 100 kvm stor butik och cirka 200 nya parkeringsplatser. I början av juni öppnade nya Hotell Tapet­fabriken med 240 rum på Marcusplatsen i Sickla och i slutet av året flyttade de första hyresgästerna in i Life City i Hagastaden och Bas Barkarby i Järfälla. Total investerings­volym för färdigställda projekt uppgick till cirka 700 mkr 2021.

Sickla Galleria
Samtal vid dator

Nya hållbarhets­mål 2022-2030

Atrium Ljungbergs styrelse antog i december 2021 en ny hållbarhetsstrategi och nya hållbarhetsmål som sträcker sig mellan 2022 och 2030. Dessa innefattar bland annat att bolaget ska vara klimatneutralt per 2030.

Förvärv och försäljningar

Under det första kvartalet tecknades avtal om förvärv av M1:an och Central­stationen som är delar av fastigheten Lundbyvassen 4:6 på Lindholmen i Göteborg. Totalt omfattar byggnaderna 22 000 kvadratmeter.

I juni träffades avtal om försäljning av tomträtterna Kolding 3 och 4, även kallade Kista Front, i Kista. Försäljningen omfattade 44 000 kvm uthyrbar yta med en köpeskilling om 805 mkr.

Bostad
Mälarterassen

Byggstarter under året

I april byggstartades det andra kvarteret i Parkhusen i Gränbystaden, Uppsala, där vi bygger 98 bostadsrättslägenheter.

Läs mer på vår koncernwebb
Placeheader

Färdigställda projekt

Sickla Galleria etapp IV färdigställdes i november. Totalt omfattar utbyggnanden drygt 6 000 kvadratmeter. Bland andra öppnade XXL en 3 000 kvadratmeter stor butik.

Life City färdigställdes i december och största hyresgästen, Academic Work flyttade in.

Mälarterassen

Nya hållbarhetsmål 2022-2030

Atrium Ljungbergs styrelse antog i december 2021 en ny hållbarhetsstrategi och nya hållbarhetsmål som sträcker sig mellan 2022 och 2030. Dessa innefattar bland annat att bolaget ska vara klimatneutralt per 2030.

Placeheader

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo.

Fyra skäl att äga aktier i Atrium Ljungberg.

Stabil utdelning

Atrium Ljungberg har levererat en stabil utdelning där den effektiva utdelningstillväxten de senaste 10 åren har varit 7 % per år. Sedan börsintroduktionen 1994 har utdelningen kr/aktie aldrig sänkts. 

Möjlighet till god värde­tillväxt

Med en planerad inves­te­rings­takt om 30 mdkr fram till 2030 har Atrium Ljungberg – och därmed aktien – möjlighet till god värdetillväxt över tid. 

Låg finansiell risk

Vi har en stark finansiell ställning med solida ­nyckeltal som låg belånings­grad och hög räntetäckningsgrad samt en investment ­grade rating hos Moody’s med ­betyget Baa2 med stabil utsikt.

Hållbar stadsutveckling

Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärs­modellen där vi kontinuerligt utvecklar våra områden i en hållbar riktning. Vi är en långsiktig aktör som tar ansvar för vår verksamhets­ påverkan på människor och miljö.

Fasad affär

Framtidens
  hållbara stad.

02.

Vi utvecklar hållbara städer och fastigheter där människor ska leva och arbeta i många år framöver. Städer som klarar urbanisering, klimatförändringar och samhällsomvandling. Vi tar långsiktigt ansvar när vi bygger, utvecklar och förvaltar. Atrium Ljungbergs fokus är alltid att verka med omsorg om människor och miljö.

Saga Jernberg
Hållbarhetsansvarig
Saga Jernberg, Hållbarhetsansvarig

Mål­uppfyllelse 2014–2021.

Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande andel av Sveriges utsläpp när det gäller energi, material och avfall. Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan för att bidra i arbetet framåt. Vår ambition är att minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan och att effektivisera resursanvändningen. 2021 var målåret för våra hållbarhetsmål som antogs 2014. 
 

Certifierade fastigheter

96
 %

Energieffektivisering

26
 %

Gröna hyresavtal

59
 %

Mål 2030.

Mål 1
Klimat

För att nå en halvering i byggprojekten till 2025 har vi valt att fokusera på fyra primära områden. Dessa är: 

 • – 

  Energi

 • – 

  Material

 • – 

  Avfall

 • – 

  Transport

De fyra områdena bryts ner i respektive affärsområde för att kunna målsättas och arbetas med operativt årligen. 

Kvinna på brygga vid vatten
Funnys Äventyr i Mobilia

Mål 2
Socialt hållbara platser 2030

Vi har tagit fram ett index för social hållbarhet. Detta kommer användas på alla våra platser där vi har möjlighet att göra förändring. Till platser där vi endast har enstaka byggnader kommer en förenklad version tas fram, genom att indikatorer anpassas ur ett byggnadsperspektiv samt att samverkan med andra parter blir fortsatt viktigt. Indexet är indelat i fem områden, dessa är: 

 • – 

  Trygghet, trivsel & tillgänglighet

 • – 

  Närhet, möten & flexibilitet

 • – 

  Ekosystemtjänster & klimatanpassningar

 • – 

  Identitet, historia & mångfald

 • – 

  Dialog & delaktighet

Mål 3
Leverantörer

Målet är formulerat så att Atrium Ljungberg ska genomföra två utvecklingsprogram per år tillsammans med våra leverantörer. Arbetet kommer fokusera på frågeställningar kopplat till hållbarhetsutmaningar inom vår bransch, där vi samlar relevanta leverantörer för att försöka identifiera lösningar.

Fasad och träd
Jobbar med datorn i soffan

Mål 4
Hållbara medarbetare


Lärande och kompetenshöjande insatser är viktiga för vår framgång. Under många år har vi satsat mycket på olika typer av utveckling i bolaget – ledarutveckling, effektiv arbetsteknik och insatser med syfte att skapa affärsmöjligheter för Atrium Ljungberg.

Vi genomför årligen undersökningen Great Place To Work® (GPTW) för att mäta vår ambition att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vårt mål är att varje år uppnå ett genomsnittligt förtroendeindex på minst 85 %.

Mål 1 – Klimat

Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030, och halvera klimatpåverkan i byggprojekt till 2025.

För att kunna nå vårt mål om klimatneutralitet har vi fokus på reducering inom fyra huvudområden:
Energi
Material
Avfall
Transport

Målet består primärt av en minskning när det gäller energianvändning, materialval för en lägre klimatpåverkan och effektiv resurshantering, att undvika avfall, ökad sorteringsgrad, samt att effektivisera transporter. Det är inom dessa områden Atrium Ljungberg har våra största utsläpp idag, och i hög grad möjlighet att påverka och förändra.

Mål 2 – Socialt hållbara platser

Social hållbarhet är en viktig dimension i vårt hållbarhetsarbete, där vi ska jobba med frågan utifrån vårt perspektiv som fastighetsutvecklare och fastighetsägare. Målet socialt hållbara platser blir ett sätt för oss att se hur våra aktiviteter bidrar till att våra platser blir mer hållbara, och därigenom nå visionen alla vill leva i vår stad. Social hållbarhet innehåller många dimensioner, därför är detta mål uppbyggt kring ett index med fem olika delområden.

Mål 3 – Leverantörer

betydande inköpen baseras utifrån inköpsvolymen samt ramavtal.  Utvärderingen av våra leverantörer sker i systemet position green. Vid årsskiftet 2021/2022 kommer de första leverantörerna att utvärderas i systemet.

Årligen ska Atrium Ljungberg genomföra minst två utvecklingsprogram för våra leverantörer för att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet och hitta nya lösningar, för oss och för branschen. Under 2022 arbetas ett koncept fram för utvecklingsprogrammet, likt det arbetet som har bedrivits inom ramen för Studio Atrium Ljungberg.

Mål 4

Hållbara medarbetare >85% GPTW (Great Place to Work).

Ikon hållbarhet

Vi lever i en
   föränderlig värld.

03.

Spelplanen för verksamheter ändrar hela tiden skepnad och nya affärsmodeller utvecklas snabbt. Ett föränderligt ekosystem kräver snabba och flexibla aktörer men kanske viktigast av allt, aktörer med helhetsperspektiv som bidrar till lång­siktigt värdeskapande.

Stark finansiell
   ställning.

04.

Atrium Ljungberg är en långsiktig ägare med stark finansiell ställning. Att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet som kräver god tillgång till finansiering. Valet av kapitalstruktur och finansieringskällor har stor betydelse för verksamhetens riskexponering och förväntade avkastning.

Ulrika Danielsson
Cfo
Ulrika Danielsson, cfo

Finans­marknaden 2021.

Under inledningen av året präglades ekonomin fortsatt av de restriktioner som sattes in under 2020 för att begränsa smittspridningen av covid-19. När vaccinationerna kom i gång ordentligt presenterades en plan för att åter öppna upp Sverige.

Efter att de första restriktionerna hävts vid halvårsskiftet ökade takten i återhämtningen markant, drivet av ökad konsumtion och investeringar. Vid slutet av det tredje kvartalet togs de sista nationella restriktionerna bort. Smittspridningen fick förnyad fart under slutet på året med återinförda restriktioner som följd. Restriktionerna släpptes igen i början av februari 2022. 

Snabbt stigande global efterfrågan i kombination med utbudsbegränsningar ledde till att inflationen började ta fart under 2021. Inledningsvis förväntades detta vara av över­gående karaktär men gradvis förändrades den inställningen hos många bedömare. I Sverige såg vi inflationsutfall på 4,1 % i december. Efter en snabbt stigande inflation och sjunkande arbetslöshet i USA beslöt Federal Reserve att i slutet av året minska takten i sina tillgångsköp med mål att avsluta dem helt under 2022 och står nu inför räntehöjningar.

Svenska obligationsmarknaden har varit stabil under större delen av året och fastighetsbolag som Atrium Ljungberg med en investment grade-rating har kunnat emittera på samma nivåer eller under den nivå som gällde före pandemin. I slutet på året började kreditmarginalerna att stiga. Riksbanken har, som ett av flera verktyg för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin, stöttat marknaden genom köp av främst stats-, kommun- och bostadsobligationer.Grön finansiering

Atrium Ljungberg skapar attraktiva och hållbara städer och som en del av hållbarhetsstrategin fokuserar vi på att förbättra resurseffektiviteten och därmed minska vår miljö­påverkan. Detta gör det även möjligt att finansiera oss grönt. Grön finansiering står för 59 % (49) av total låne­volym. Vid periodens slut fanns 8 779 mkr (6 005) gröna obligationer utestående och 2 348 mkr (3 269) gröna banklån.

Grön finansiering

Mer än halva skuldportföljen är grön.

59
 %

Finansmarknaden 2021.

Under inledningen av året präglades ekonomin fortsatt av de restriktioner som sattes in under 2020 för att begränsa smittspridningen av covid-19. När vaccinationerna kom i gång ordentlig presenterades en plan för att åter öppna upp Sverige. Efter att de första restriktionerna hävts vid halvårsskiftet ökade takten i återhämtningen markant, drivet av ökad konsumtion och investeringar. Under början av det fjärde kvartalet togs de sista nationella restriktioner bort men efter förnyad smittspridning i slutet på året återinfördes återigen vissa restriktioner.

Snabbt stigande global efterfrågan i kombination med utbudsbegränsningar ledde till att inflationen började ta fart. Inledningsvis förväntades detta vara av övergående karaktär men gradvis förändrades den inställningen hos många bedömare. I Sverige såg vi till exempel inflationsutfall på 3,6 procent i november. Efter en snabbt stigande inflation och sjunkande arbetslöshet i USA beslöt Federal Reserve att i slutet av året minska takten i sina tillgångsköp.

 

Snabbt stigande global efterfrågan i kombination med utbudsbegränsningar ledde till att inflationen började ta fart. Inledningsvis förväntades detta vara av övergående karaktär men gradvis förändrades den inställningen hos många bedömare. I Sverige såg vi till exempel inflationsutfall på 3,6 procent i november. Efter en snabbt stigande inflation och sjunkande arbetslöshet i USA beslöt Federal Reserve att i slutet av året minska takten i sina tillgångsköp.

Den rörliga räntan, 3 månader Stibor, har rört sig marginellt under året och uppgick vid slutet av 2021 till -0,11 procent jämfört med –0,05 procent vid årets början. Långa marknadsräntor har rört sig desto mer under året. Den 10-åriga swapräntan har stigit succesivt under 2021 från 0,39 procent vid ingången av året till 0,85 procent efter ett volatilt fjärde kvartal.

Marknad Pil

Projekt-
  investeringar.

05.

Fastighetsutveckling är en viktig del för Atrium Ljungbergs framtida
värdetillväxt. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 38 mdkr i beslutade och möjliga projekt varav cirka 30 mdkr ska investeras fram till år 2030. 

Invid Nya Karolinska Solna färdigställs Life City, en fastighet om 27 500 kvm direkt ovanpå E4:an och ett av Sveriges mest visuella lägen. Life City blir en mötesplats för alla som verkar i det framväxande life science-klustret i Hagastaden.
Fasad

Beslutade och
färdig­ställda
projekt.

Vi har beslutade projekt med en återstående investering om cirka 2,7 mdkr. Under 2021 investerade vi 2,3 mdkr i egna fastigheter och målet är att investera cirka 30 mdkr i egna fastig­heter och markanvisningar fram till 2030. 

Katarinahuset

Katarinahuset

Efter ombyggnationen kommer Katarinahuset att innehålla moderna kontor med en fantastisk utsikt. Utöver kontor finns även planer för hotell och fler resturanger samt utveckling av husets takterrass så att allmänheten kan få tillträde via Mosebacke och Katarinahissen. De första kontorshyresgästerna beräknas flytta in under våren 2023.

Nolbergets andra kvarter

Brf Konstharts

Nobelbergets andra kvarter, Bostadsrättsföreningen Konstharts omfattar 56 bostadsrättslägenheter, tre kommersiella lokaler och ett parkeringsgarage. Intresset för bostäderna på Nobelberget är stort och samtliga lägenheter är sålda. Inflyttning beräknas till andra kvartalet 2022. 

Bas Barkaby

Bas Barkarby

I Bas Barkarby sammanför vi utbildning med näringsliv och kultur och skapar en helt ny typ av mötesplats. Huset blir cirka 24 000 kvm och står klar sommaren 2022. Järfälla kommun blir största hyresgäst med närmare 11 000 kvm för bland annat gymnasieskola och bibliotek.

Sickla Galleria

Sickla Galleria

I november 2021 invigdes Sickla Galleria etapp IV. Ovanpå den befintliga gallerian har nya handelslokaler om knappt 5 000 kvm adderats, tillsammans med cirka 200 nya parkeringsplatser. Den nya delen är fullt uthyrd med bland andra sport- och fritidsaktören XXL, Rituals och Lekia.

Möjliga projekt.

Utöver beslutade projekt möjliggör vår projektportfölj framtida investeringar motsvarande cirka 35 mdkr, inom den mark vi äger och erhållna markanvisningar.

Nobelberget i Stockholm

Nobelberget, Stockholm

I Sickla fortsätter vi utvecklingen av Nobelberget där totalt 500 bostadsrättslägenheter ska byggas. Under hösten 2021 säljstartades det tredje kvarteret med 93 lägenheter med högt, fritt läge. Utvecklingen av de resterande bostäderna kommer att genomföras successivt i takt med marknadens efterfrågan. På Nobelberget skapas en attraktiv stadsmiljö med bostäder, kontor, restauranger och kulturverksamheter.

Lindholmen i Göteborg

Lindholmen, Göteborg

Vår ansökan om planbesked för ett om- och tillbyggnadsprojekt av fastigheten Tornen har godkänts och detaljplanearbetet beräknas starta under 2022. Planen är att riva en del av befintlig bebyggelse och ersätta den med en högre byggnad om cirka 20 våningar för kontor, med service och annan kommersiell verksamhet i bottenvåningarna.

Byggnader

Mobilia, Malmö

På Mobilia innehar vi en byggrätt om 5 000 kvm BTA för kontor belägen utmed Trelleborgsvägen. I slutet av 2021 erhölls bygglov och projektet är startklart. Kontoren blir nästa naturliga utvecklingssteg för Mobilia på resan mot att bli ett dynamiskt stadskvarter med blandat innehåll och en nod i södra Malmö.

Interiör

Gränbystaden, Uppsala

I Gränbystaden fortsätter utvecklingen mot att skapa en tät och blandad stadsmiljö. Utöver de beslutade bostadskvarteren i Parkhusen finns utrymme för ytterligare cirka 150 lägenheter inom ramen för befintlig detaljplan, Parkhusen kvarter 3 och 4. Kvarter 3 bedöms kunna produktionsstarta under 2023 och kvarter 4 under 2024.

Våra
fastighets-
   områden.

06.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på starka delmarknader i landets främsta tillväxt­regioner; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Här skapar vi levande och trygga stadsmiljöer med en blandning av kontor, bostäder, handel, service och kultur.

Stockholm.

Stockholm är kontrasternas stad, urban och naturnära på samma gång. Mångfald och nytänkande är centralt och här skapas innovationer som sprider sig världen över. Stockholm en av de snabbast växande regionerna i Europa.

Här pågår och planeras ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt där Atrium Ljungberg är delaktig i flera, bland annat Sickla, Slakthusområdet, Slussen och Hagastaden. Stockholm står för 76 % av Atrium Ljungbergs kontrakterade årshyra och utöver våra stora utvecklingsområden finns vi representerade på andra starka delmarknader såsom Medborgarplatsen, City, Sundbyberg och Liljeholmen.

Hyresvärde

1 809
 mkr

Uthyrbar yta

706 000
 kvm
Projekt Nya Slussen
Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya torg, stråk och områdets första park.
Curanten Sickla
Under de senaste decennierna har Sickla utvecklats till en levande stadsdel med arbetsplatser, bostäder, utbildning, kultur, vård, restauranger och handel.
Centrala Sickla
Under sin hundraåriga historia har Slakthusområdet präglats av en stark entreprenörsanda. Det tar vi fasta på och utvecklar vidare när vi nu tar avstamp för de kommande hundra åren.
Curanten, Sickla
I Curanten i Sickla har vi samlat många olika vårdaktörer, till exempel tandläkare, vårdcentral, sjukgymnast och babysim.

Göteborg.

Lindholmen har utvecklats från ett gammalt varvsområde till Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område och är en viktig knutpunkt för den växande staden. Området lockar till sig både nationella och internationella företag, studenter och forskare. Här finns företag som Volvo, Geely, Ericsson, Nevs och Cevt samt forskning och utbildning på Chalmers och Lindholmen Science Park.

Hyresvärde

170
 mkr

Uthyrbar yta

83 000
 kvm
Kran
Lindholmen lockar till sig både nationella och internationella företag, studenter och forskare. Här finns företag som Volvo, Geely, Ericsson, Nevs och Cevt samt forskning och utbildning på Chalmers och Lindholmen Science Park.
Lindholmen i Göteborg
Lindholmen är en expansiv del av Göteborg. Vision Älvstaden syftar till att knyta samman staden över älven.
Insida restaurang
Här finns närservice, träningsanläggningar och ett stort utbud av restauranger.
Byggnad i Göteborg
Våra områden ska inte bara vara ett eldorado för företag, utan en fullvärdig stadsdel med liv och puls även efter kontorstid.

Malmö.

Malmö har ett strategiskt läge i Öresundsregionen, är en stark tillväxtort och en stad med historia och själ. Regionen är en av Nordens största arbetsmarknader med hela 3,8 miljoner invånare.

Hyresvärde

268
 mkr

Uthyrbar yta

156 000
 kvm
Rulltrappor
Under de senaste åren har Mobila utvecklats från köpcentrum till en attraktiv stadsmiljö där handel och kontor möter boende och kultur.
Kvartersvy
Atrium Ljungberg äger två fastigheter på Möllevången och vill vara delaktiga i utvecklingen av området framåt.
Cykel i Malmö
Möllan är ett gammalt fabriksområde som genomgått en omvandling. Området är idag känt för sitt mat- och kulturutbud.

Uppsala.

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och kommunen har en befolkningstillväxt om drygt 5 000 personer per år. Bostadsbyggandet mätt per medborgare är bland det högsta i landet och satsningar i miljardklassen på offentliga byggnader och infrastruktur vittnar om stadens attraktionskraft.

Uppsala är en av våra viktigaste delmarknader och står idag för 11 % av bolagets kontrakterade årshyra. Vi fokuserar vår verksamhet till Uppsala city där vi utökat vårt fastighetsbestånd och Gränbystaden som vi utvecklar till den framtidssmarta staden.

Hyresvärde

371
 mkr

Uthyrbar yta

136 000
 kvm
Skeppskajen Uppsala
Projektet Skeppskajen i Uppsala har höga hållbarhetsambitioner där stort fokus bland annat läggs på återbruk av material i samband med ombyggnationen.
Bostadshus Uppsala
För Atrium Ljungberg är livet mellan husen minst lika viktig som fastigheterna själva. Vi äger och förvaltar själva våra områden och lägger stor vikt vid att skapa platser där människor vill vara och leva.
Uppsala Gränby
I Uppsala pågår sedan flera år en mängd olika projekt, i första hand bostäder men även utveckling av kontorsfastigheter, idrottsanläggningar och vård.
Forumkvarteret
Forumkvarteret består idag av moderna kontor, bostäder och butiker och restauranger i gatuplan.